low*fi photo parade
        
pen cam pics
Kero & the Squirrels
Kero Kitty
- n e w -

Toronto & Niagara Falls
Kitty on Queen St.
Toronto & Niagara Falls
Chinatown Toronto
Toronto & Niagara Falls
Hiro san and his sockmonkeyphotographs by
rachel
©2002-2022